Zemunova Residences

PRAVILA PRIVATNOSTI OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Vaša privatnost i sigurnost Vaših podataka nam je važna, stoga privredno društvo KADENA INTERNATIONAL REALTY  DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo) ispunjavajući dužnost rukovaoca prema Vama, kao ličnosti od koje se prikupljaju podaci koji se na Vas odnose, pruža Vam u trenutku prikupljanja tih podataka, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon), dole navedene informacije. Ova Pravila privatnosti (u daljem tekstu: Pravila) se primenjuju na fizička lica, a lični podaci su svi podaci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno identifikovati. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Društvo i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova pravila privatnosti. Ako se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke. Ukoliko nastavite da pregledate našu internet stranicu potvrđujete da ste saglasni sa ovde navedenim Pravilima.

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi: Naziv: KADENA INTERNATIONAL REALTY DOO BEOGRAD Adresa: Milutina Milankovića br.11V, Novi Beograd Matični broj: 21496987, PIB: 111529348. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti na e-mail adresu: info@kadenasothebysrealty.com ili pisanim putem na gore navedenu adresu našeg sedišta.

PREDMET PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova Pravila obuhvataju načine obrade Vaših ličnih podataka kada stupate u interakciju s Društvom odnosno kada iskažete zainteresovanost za kupovinu ili zakup nepokretnosti ili stupate u kontakt sa nama u vezi sa zaključenjem ugovora o kupoprodaji ili zakupa nepokretnosti u okviru stambeno-poslovnog kompleksa, odnosno kada: • posećujete našu internet stranicu, odnosno stranice koje služe za oglašavanje projekata Društva; • posećujete naše profile na stranicama društvenih mreža; • komunicirate sa nama telefonom ili preko kontakt forme na internet stranici ili putem emaila ili na neki drugi način; • koristite naše sisteme i aplikacije; • posećujete naše prodajne objekte; • prisustvujete na našim prezentacijama ili poslovnim događajima; • učestvujete u našim promotivnim odnosno marketing aktivnostima (npr. Prijava za newsletter), anketama i slično; • sa nama zaključite ugovor u vezi sa kupoprodajom nepokretnosti, zakupom nepokretnosti ili drugi ugovor. Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza. Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite neke podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo neke usluge.

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

1.Podaci o ličnosti posetilaca naše internet stranice: Prilikom posete naše internet stranice, odnosno internet stranica koje služe oglašavanju projekata Društva, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa, ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera. Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, odnosno internet stranica koje služe oglašavanju projekata Društva, i procena bezbednosti i stabilnosti sistema. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes), koji proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka. 2.Marketing i druge aktivnosti: Za potrebe slanja komercijalnih poruka kao i za potrebe realizacije marketing aktivnosti podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo na osnovu saglasnosti lica (na primer u slučaju prijave za newsletter, direktan marketing i sl.), tako da ti podaci koje sta nam dostavili putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila koriste se u skladu sa ovde utvrđenom svrhom. Ako ste dali pristanak za prijem newsletter-a preko e-mail, sms, vibera, whats app i/ili za prijem drugog marketing materijala koji sadrži obaveštenje o aktuelnim ponudama i promocijama u vezi sa uslugama iz naše ponude, koristimo e-mail adresu odnosno broj telefona i ime i prezime za slanje informacija o raspoloživim nepokretnostima, promocijama, novostima i ponudama za kupoprodaju ili zakup nepokretnosti. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja komercijalnih poruka, newslettera i/ili drugog marketing materijala, koji uključuje akcije (ponude, promocije, itd.). Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja komercijalnih poruka, newslettera i/ili drugog marketing materijala je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vašu saglasnost za prijem newslettera/marketing materijala možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici, odnosno, stranici koja služi za oglašavanje projekata Društva, odjaviti sa liste za prijem newslettera. Link za odjavu newslettera možete naći na kraju svakog newslettera, a odjavu za Viber, Whats app ili SMS možete izvršiti direktno putem Viber, Whats app aplikacije ili SMS poruke, ukoliko ste saglasnost dali za ovakav vid obaveštenja. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke. Obaveštavamo Vas da u slučaju slanja newslettera/viber/whats app/sms možemo da angažujemo eksterne partnere u cilju izvršenja ovih usluga tako da može da dođe do prenosa Vaših podataka tim licima (podaci o e-mail adresi i broju telefona). 3.Podaci o ličnosti kupaca/zakupaca nepokretnosti Društvo obrađuje lične podatke lica koji su potrebni za pripremu, zaključenje ugovora i izvršenje ugovornih obaveza odnosno ostvarivanje prava i obaveza iz zaključenih ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i ugovora o zakupu nepokretnosti u okviru stambeno-poslovnog kompleksa. Lični podaci koje prikupljamo od Vas su: ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), jmbg, broj lične karte/pasoša, kopije ličnih dokumenata i kontakt podaci (broj telefona, e-mail adresa). Sve vaše lične podatke dobijamo direktno do Vas. Pored Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i Ugovora o zakupu nepokretnosti, Društvo može sa vama zaključivati i ugovore koji se zaključuju u fazi koja prethodi procesu kupoprodaje kao što su ugovori o rezervaciji nepokretnosti, ugovori o depozitu za kupovinu nepokretnosti i sl. i u tom slučaju prikupljamo od Vas sledeće podatke: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), kao i kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa). Obradu vaših podataka vršimo za svrhu pripreme Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, kao i pripreme, zaključenja i izvršenja Ugovora o zakupu nepokretnosti i drugih Ugovora navedenih u ovom odeljku. Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 12, stav 1 tačka 2) i 3) Zakona imajući u vidu izvršenje ugovornih obaveza odnosno pravnih obaveza. 4.Ostali podaci o ličnosti koje ste nam Vi dali: Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dobrovoljno dali prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, prilikom kasnije komunikacije (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu, upitnike, itd.), prilikom posete internet stranici Društva ili stranica koje služe oglašavanju projekata Društva ili profilima na društvenim mrežama, kao i one lične podatke koji su proizašli iz naše komunikacije ili poslovne saradnje, a koji uključuju Vaše identifikacione podatke (ime i prezime) kao i Vaše komunikacijske podatke (kontakt telefon i e-mail adresa). Vaše podatke obrađujemo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo na osnovu vašeg interesovanja odgovorili na vaš upit, i bliže Vam predstavili našu ponudui dali druge zahtevane informacije. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao korisnika naših usluga, odnosno,  kao korisnika naše internet stranice. Ako učestvujete u nekoj od naših anketa/upitnika, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vreme vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona. U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Dostavljanjem ličnih informacija posetilac internet stranice Društva, odnosno, internet stranice koja služi oglašavanju projekata Društva, razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana i pored toga što Društvo konstantno preduzima sve optimalne mere radi zaštite istih. 5.Podaci o ličnosti korisnika društvenih mreža Na stranicama društvenih mreža Društva, Društvo obrađuje podatke u svrhu informisanja lica o poslovnom-stambenom kompleksu, nepokretnostima čiju prodaju nudimo, uslugama koje pružamo, promocijama, bitnim informacijama, novostima u kompaniji, a sve u svrhu interakcije sa posetiocima društvenih mreža kao i u svrhu davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike i u svrhu komuniciranja sa licima zainteresovanim za naše usluge. Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja komunikacije odnosno u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima. Pravni osnov za obradu Vaših podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes). Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje. Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka. Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku svrhu različitu od predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite ili neprimerene sadržaje, ukoliko je to potrebno. Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Vaše sadržaje ćemo eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže.

PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljom praksom. Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama: • Naši pouzdani partneri odnosno pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam pomažu u redovnom poslovanju. To mogu biti lica koja razvijaju i održavaju IT rešenja i platforme, servere kao i lica koja Vam pružaju usluge u ime Društva, npr. za marketinške svrhe. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe. Ovi pružaoci usluga su u skladu sa zaključenim ugovorima u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili uz obavezu da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti; • Lica s kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa, npr. poreski savetnici, računovođe, osiguravajuće kuće, advokati i drugi savetnici. U tom slučaju ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe; • Nadležna tela kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i druga pravna lica kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, npr. revizor. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke u svrhu koja im je zakonom dodeljena; • Ostale stranke u vezi s poslovnim transakcijama kao što su npr. prodaja društva ili dela društva, reorganizacija, spajanje, zajedničko ulaganje ili bilo koja druga vrsta raspolaganja našim društvom ili imovinom; Takođe, može postojati potreba da deo Vaših upita prosledimo ugovornim partnerima (npr. dobavljačima, arhitektama ili izvođačima radova kod upita u vezi specifičnih proizvoda/materijala i sl.), a u svrhu obrade Vašeg upita. Međutim, u tim slučajevima se upit prethodno anonimizira, tako da treće lice ne može da ih dovede ni u kakvu vezu sa Vama. Ukoliko u pojedinačnom slučaju prosleđivanje Vaših ličnih podataka bude neophodno, mi ćemo Vas o tome prethodno obavestiti i zatražićemo Vašu saglasnost. Treće strane su ograničene u mogućnosti korišćenja Vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su u obavezi da štite i obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama. Sva pravna lica sa kojima sarađujemo su izabrana na veoma pažljiv način i kada to nalaže zakon ista su ugovorom obavezana na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

PRENOS VAŠIH LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

U pojedinim slučajevima možemo da delimo vaše podatke o ličnosti odnosno da ih prenosimo u druge države u skladu sa Zakonom. Kada to činimo, prenosimo vaše podatke na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Pristup će biti dozvoljen samo ograničenom broju lica odnosno ovlašćenim osobama isključivo za održavanje funkcionalnosti servera.

NAČIN NA KOJI ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće: • Primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke; • Ograničenje pristupa osetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, uvodeći sistem rola i autorizacija koje će da obezbede da samo određeni zaposleni rukovaoci kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu da imaju uvid i vrše obradu odgovarajućih podataka; • Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gde se Vaši podaci čuvaju) koji se koriste za obradu ličnih podataka. Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima. Korišćenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka. Svi podaci o ličnosti se čuvaju na našem serveru u Republici Srbiji. Napominjemo da se gore navedene mere zaštite ne odnose na informacije odnosno podatke koje izaberete da delite u javnosti preko društvenih mreža ili aplikacija za razmenu poruka.

PERIOD ČUVANJA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. Ukoliko ste sa nama zaključili ugovor, podatke čuvamo dok traju prava i obaveze iz ugovora, a nakon toga onoliko dugo koliko to zahtevaju primenjivi propisi. Vaše podatke o ličnosti zadržavamo i nakon raskida ugovornog odnosa ako su nam vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili usaglašavanje sa merodavnim zakonima. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon prestanka ugovornog odnosa. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka o ličnosti, podaci o ličnosti će biti trajno obrisani.

VAŠA PRAVA

Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka. Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, imamo pravo da naplatimo nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu. Molimo Vas da sva pitanja i zahteve vezane za Vaša prava, u pisanom obliku šaljete na adresu navedenu u odeljku ,,Podaci o rukovaocu,,. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka. Da bismo Vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Društvo predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku. 1.Pristup Vašim ličnim podacima Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona. 2.Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka. 3.Prenosivost ličnih podataka Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. 4.Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti. 5.Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu navedenu u odeljku ,,Podaci o rukovaocu,, gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev. 6.Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/).

IZMENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Društvo zadržava pravo da bilo kada izmeni ova pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na internet stranici Društva ili na drugi adekvatan način. S tim u vezi preporučujemo Vam da redovno vršite proveru odeljka koji se odnosi na Politiku privatnosti kako biste imali najnovije informacije. Beograd, dana 01.07.2022. godine

Stanovi
Registracija